Program wyborczy

 • pozyskiwanie do miasta kapitału inwestycyjnego i podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Tarnobrzegu
 • rewitalizacja obszarów zaniedbanych oraz miejskich skwerów i obszarów zielonych
 • kontynuacja działań dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na kolejne remonty dróg w mieście, także tych na obszarze strefy ekonomicznej
 • rewitalizacja placu Bartosza Głowackiego
 • kontynuacja działań zmierzających do zakończenia budowy i oddania do użytkowania hospicjum, które z inicjatywy księdza prałata Michała Józefczyka powstaje na osiedlu Miechocin
 • rozwój infrastruktury miejskich dróg rowerowych oraz dróg rowerowych realizowanych w ramach projektów ponadregionalnych, np. Blue Valley – Wiślanym Szlakiem
 • zaplanowanie realizacji II części drogi obwodowej i skomunikowanie jej z planowanymi inwestycjami drogowymi Sandomierza
 • włączenie obwodnicy do drogi ekspresowej S-74
 • promocja obszarów inwestycyjnych Tarnobrzega (Jezioro Tarnobrzeskie, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna)
 • lobbowanie za przebiegiem S-9 przez Tarnobrzeg i połączenie z S-74.
 • budowanie wizerunku miasta związanego z historią i tradycją przemysłu górniczego w oparciu o działania zrealizowane podczas obchodów 70-lecia przemysłu siarkowego w Tarnobrzegu
 • zacieśnienie współpracy z sąsiednimi gminami i miastami w ramach „Czwórmiasta” oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • zorganizowanie I Światowego Zjazdu Tarnobrzeżan
 • aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • ufundowanie statuetki „Jestem Tarnobrzeżaninem” dla osób sławiących dobre imię Tarnobrzega
 • pozyskiwanie środków na inwestycje miejskie w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027
 • współpraca z przedsiębiorcami, wspieranie ich w instytucjach centralnych, organizowanie spotkań z przedsiębiorcami reprezentującymi różne segmenty rynku w celu budowania sieci współpracy
 • doradztwo dotyczące pozyskiwaniu środków z UE
 • wzmacnianie działań Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
 • opracowanie programu pomocy dla przedsiębiorców na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych
 • wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
 • budowa stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim
 • budowa atrakcji turystycznych nad Jeziorem Tarnobrzeskim, m.in. pola kamperowo – namiotowego, mola oraz małej infrastruktury z udziałem funduszy unijnych
 • otwartość na partnerstwo publiczno – prywatne
 • utworzenie biura coworkingowego – przestrzeni, która oferuje elastyczne rozwiązania dla freelancerów, przedsiębiorców i osób pracujących zdalnie
 • kontynuacja starań w sprawie udziału tarnobrzeskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy po wojnie.
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez jeszcze lepszą współpracę Straży Miejskiej i Policji
 • rozbudowa monitoringu miejskiego
 • monitoring stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych i systemu ostrzegania przed zagrożeniami
 • wsparcie programów profilaktycznych przeciwdziałających agresji i uzależnieniom dzieci i młodzieży
 • doświetlenie miasta i dbanie o jego estetykę
 • wsparcie budownictwa społecznego
 • likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
 • utrzymanie i uzupełnianie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych, gwarantujące wysoką sprawność i skuteczność strażaków w likwidacji zagrożeń i zdarzeń.
 • konsultowanie z mieszkańcami decyzji dotyczących rozwoju poszczególnych osiedli a także rozwoju całego miasta
 • współpraca ze wszystkimi grupami społecznymi w rozwiązywaniu doraźnych problemów miasta
 • utrzymanie budżetu osiedlowego
 • spotkania z zarządami osiedli
 • współpraca z Tarnobrzeską Radą Kobiet, Tarnobrzeską Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miasta i Miejską Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
 • transparentność zarządzania miastem
 • aplikacja ułatwiająca obywatelowi kontakt z Urzędem Miasta
 • promowanie idei budżetu obywatelskiego
 • kontynuacja Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie
 • przygotowanie nowych obszarów miejskich pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne
 • wykorzystanie potencjału Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego do budowy tanich mieszkań pod wynajem w oparciu o potencjał spółki
 • zachęcanie i wspieranie aktywności i przedsiębiorczości młodych mieszkańców miasta w tworzeniu własnego biznesu
 • współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół w celu podnoszenia jakości pracy oraz podnoszenia i utrzymania najwyższego poziomu nauczania
 • doposażenie i poprawa bazy dydaktycznej placówek oświatowych w oparciu o finansowanie zewnętrzne – „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia”
 • dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb środowiska i rynku pracy
 • inspirowanie szkół średnich i Państwowej Uczelni Zawodowej do tworzenia nowych kierunków kształcenia
 • współpraca z dyrektorami szkół nakierowana na pozyskanie dla miejskich placówek oświatowych firm patronackich, partnerów
 • kontynuowanie współpracy z inwestorami z kraju i zagranicy oraz rządowymi agencjami w celu tworzenia w Tarnobrzegu nowych miejsc pracy
 • poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 • szkoła liderów młodzieżowych w celu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego
 • aktywizowanie środowisk senioralnych – kontynuowanie i poszerzanie współpracy z Tarnobrzeskim Centrum Seniora i Dziennym Domem Senior +
 • stworzenie Stacjonarnego Centrum Rehabilitacji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
 • powiększenie zakresu usług Tarnobrzeskiego Centrum Seniora o telefon pomocy i zaufania
 • Tarnobrzeskie Dni Seniora we wszystkich osiedlach miasta
 • Senioriada sportowa – wzbogacenie oferty wydarzeń, których odbiorcami są seniorzy
 • Zwiększanie pomocy dla tarnobrzeskich ogrodów działkowych w celu poprawy warunków rekreacji i wypoczynku na terenie ogrodów
 • budowa farmy fotowoltaicznej nastawionej na produkcję i wykorzystanie energii słonecznej dla miasta
 • nowoczesne i energooszczędne oświetlenie ledowe w całym mieście – kontynuowanie wymiany tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne
 • miejski transport przyjazny mieszkańcom i środowisku – przywrócenie spółki Miejska Komunikacja Samochodowa i unowocześnienie miejskiego taboru, inwestycje w niskoemisyjne autobusy miejskie
 • monitorowanie jakości powietrza w mieście
 • wymiana i zwiększenie liczby monitorowanych wiat śmietnikowych
 • zagospodarowanie wód opadowych
 • likwidacja miejskich wysp ciepła
 • dbałość o drzewostan miejski i systematyczne nowe nasadzenia
 • stworzenie Tarnobrzeskiego Centrum Sportów Olimpijskich i Paraolimpijskich
 • wybudowanie drugiej niecki basenu krytego oraz zagospodarowanie terenu po byłym basenie odkrytym
 • wspieranie KS „Siarka” oraz piłkarskich klubów osiedlowych
 • wspieranie KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg i jego zaplecza młodzieżowego
 • promowanie pozostałych dyscyplin sportowych – amatorskich i profesjonalnych
 • uzupełnienie i unowocześnienie oferty MOSiR w Tarnobrzegu
 • kultywowanie sportowych tradycji miasta
 • wspieranie sportu osób niepełnosprawnych
 • wspieranie sportu profesjonalnego, m.in. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, sponsorów strategicznych
 • zakończenie prac nad zapleczem stadionu piłkarskiego
 • dbamy o zdrowie naszych mieszkańców – badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy – densytometria oraz wydolny układ oddechowy – spirometria
 • przygotowanie projektu i pozyskanie funduszy na I etap budowy stadionu lekkoatletycznego
 • Tarnobrzeski Dom Kultury – centrum inicjatyw kulturalnych
 • Wozownia – przestrzeń młodzieżowej ekspresji twórczej
 • Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu – od malarstwa do opery
 • Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu – siarka i ludzie
 • Tarnobrzeski Dom Kultury w nowej odsłonie – remont, modernizacja i rozbudowa sali widowiskowej i zaplecza
 • Teatr, muzyka, satyra i taniec – bogata oferta kulturalno-rozrywkowa dla mieszkańców i turystów
 • promocja lokalnych twórców
 • podjęcie starań o odzyskanie kina „Wisła”
 • troska o miejsca pamięci
 • remont Kuchni Dworskiej z przeznaczeniem na Muzeum Lokalne
 • poszerzenie zbiorów Muzeum – Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu
 • poszerzenie zbiorów Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu
 • stworzenie katalogu upamiętnień w mieście
 • kontynuowanie współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie pozyskiwania funduszy na ochronę zabytkowych budynków i kościołów na terenie miasta
 • murale, który zabierają do przeszłości
 • podnoszenie atrakcyjności Jeziora Tarnobrzeskiego – dalsze inwestowanie w infrastrukturę jeziorową
 • rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz rozbudowa i rozwój infrastruktury instytucji kultury w oparciu o środki unijne w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • „Czwórmiasto” – wykorzystanie porozumienia do pozyskiwania środków z UE
 • S-74 jako strategia na skomunikowanie Tarnobrzega z Europą
 • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za remont dworca kolejowego w Tarnobrzegu
 • dążenie do obniżenia ponoszonych przez mieszkańców kosztów ogrzewania mieszkań oraz stabilizacja opłat za odpady
 • rozwój budownictwa mieszkaniowego – TTBS
 • kontynuacja rozwoju spółek miejskich
 • utrwalanie pozytywnego wizerunku miasta w oparciu o jego promocję
 • Tarnobrzeskie Centrum Wsparcia Matki i Dziecka
 • aktywizowanie tarnobrzeskiej młodzieży – kontynuowanie i poszerzanie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, samorządem studenckim Państwowej Uczelni Zawodowej oraz innymi środowiskami tarnobrzeskiej młodzieży
 • kontynuowanie współpracy międzynarodowej z miastami zaprzyjaźnionymi i partnerskimi Tarnobrzega: Bańska Bystrzyca (Słowacja), Czernihów (Ukraina), Pecquencourt (Francja), Pont-à-Mousson (Francja).